Rynek e-commerce rośnie w siłę

Z roku na rok udział zaku­pów inter­ne­to­wych w ogól­nej sprze­daży sys­te­ma­tycz­nie rośnie. W latach 90-tych była to tylko cie­ka­wostka, a obec­nie sprze­daż glo­balna liczy się już w set­kach miliar­dów dola­rów!
Przede wszyst­kim przyj­rzyjmy się poniż­szemu wykre­sowi. Jak możemy na nim zauwa­żyć, w ciągu 5 lat (od 2013 r. do 2018 r.) glo­balna sprze­daż na rynku e-com­merce wzro­śnie ponad dwu­krot­nie.

zakupy_online_globalnieRów­nie cie­ka­wie wygląda zesta­wie­nie naj­więk­szych ryn­ków online na świe­cie. Nie jest chyba zasko­cze­niem, że najwię­cej sprze­dają Chiń­czycy. Tuż za nimi są Ame­ry­ka­nie, a po nich Bry­tyj­czycy z już dużą stratą. A co z Pol­ską? Nasz rynek jest sze­ścio­krot­nie mniej­szy niż nie­miecki (cho­dzi oczy­wi­ście o war­tość sprze­daży).

najwieksze_e-rynki_onlinePrze­śledźmy jesz­cze dyna­mikę naszego rodzi­mego rynku. Otóż w minio­nym roku war­tość sprze­daży inter­ne­towej się­gnęła w Pol­sce 32 mld zło­tych, a jesz­cze 4 lata temu był to nieco ponad 18 mld zło­tych.
sprzedaz_w_polsceCo będzie w przy­szło­ści? Pew­nie powyż­sze trendy nie osłabną, a więc do sieci będzie się prze­no­sić coraz wię­cej skle­pów. A my coraz czę­ściej robiąc zakupy, będziemy odwie­dzać strony inter­ne­towe zamiast tra­dy­cyj­nych skle­pów. Zasta­na­wia mnie tylko gdzie jest ta gra­nica i czy rynek e-com­merce będzie rósł i odbie­rał kolej­nych klien­tów tra­dy­cyj­nym skle­pom, aż te odejdą w zapo­mnie­nie, czy w pew­nym momen­cie powyż­sze wykresy staną się coraz bar­dziej pła­skie, aż w końcu sprze­daż online się usta­bi­li­zuje na pew­nym pozio­mie? Na wykre­sie poni­żej przed­sta­wiono dyna­mikę wzro­stów na rynku e-com­merce i jak widać ostat­nio wzro­sty są coraz niż­sze.
wzrost_sprzedazy
Niem­niej jed­nak temat bar­dzo cie­kawy i jak widać branża inter­ne­towa ma jesz­cze duże rezerwy.

Źró­dła:

www.strefa-zakupowa.pl
www.statista.com

elpcmaniak

Informatyk z zawodu, interesuję się majsterkowaniem i elektroniką. Po godzinach lubię tworzyć...Kocham góry!

Poczytaj jeszcze...

7 komentarzy

 1. Weronika pisze:

  bardzo fajny artykuł. To prawda, że rynek e-commerce rozwija się coraz bardziej.

 2. EL-MA pisze:

  Póki co e-commerce może liczyć na dalsze wzrosty. Przydałoby się porównanie obrazujące procentowy udział sprzedaży internetowej w stosunku do całego volumenu sprzedaży oraz jak to się prezentuje w poszczególnych branżach.

 3. Fakt faktem rynek e-commerce rośnie z roku na rok. Jednak w dużej mierze sprzedaż konsoliduje się u największych sprzedawców. Allegro otwiera swoje sklepy w swoim serwisie, powstała możliwość dokonywania zakupów przez Ceneo. Czekamy jeszcze na wejście Amazona. 🙂

 4. Goman pisze:

  Ciekawe dane, widać, że rynek jest tak dynamiczny ale posiada jakieś rezerwy

 5. Marek pisze:

  E-commerce rośnie w siłę bo ludzie coraz częściej kupują w sieci zamiast w stacjonarnych sklepach.

 6. wera pisze:

  Polecam Informatyka Warszawa. Więcej informacji na http://www.informatyk-warszawa.com

 7. netpix pisze:

  Ciekawy blog, zawierajacy duzo przydatnych informacji a napisany przystepnym, szczegolnie dla poczatkujacych marketingowcow jezykiem. Chetnie bede tu zagladac.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.